Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej
  • -
  • -

Polityka niskoemisyjna w Gminie Bolimów

Zawarte w 2014 roku na szczycie Rady Europejskiej porozumienie przewiduje, że Unia Europejska ograniczy emisje COo co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu do roku 1990. Zawarty kompromis zakłada także, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wyniesie 27% w 2030 r. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej UE, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich. Gmina Bolimów już dziś postanowiła wykorzystać środki UE aby mieszkańcy gminy jak
i budynki użyteczności publicznej stały się bardziej efektywne pod względem energetycznym.

Gmina Bolimów jako jedna z nielicznych w kraju rozpoczyna właśnie opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie,
co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania. Jest to dokument, którym powinien być zrozumiały nie tylko dla urzędników gminy ale przede wszystkim dla mieszkańców. Sprawna komunikacja z mieszkańcami i włączenie ich w proces wdrażania planu jest kluczowa dla skuteczności podejmowanych działań. Mieszkańcy muszą rozumieć dlaczego dokument został stworzony i czynnie wziąć udział w jego realizacji. To właśnie niska emisja ze źródeł punktowych powoduje największe problemy ze środowiskiem naturalnym w Gminie Bolimów.  Całe społeczeństwo odgrywa istotną rolę
w podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem muszą oni stworzyć wspólną wizję na przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe.

Dlatego też władze Gminy Bolimów postanowiły, że mieszkańcy w latach 2015 – 2022 wezmą czynny udział we wdrażaniu Planu. Stworzona zostanie szansa na dotacje na instalacje solarne na dachach mieszkańców. W miarę możliwości i dostępnych środków przewiduje się również montaż systemów fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Gmina będzie się starać o dotację do 85% kosztów projektu. Na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w samym Urzędzie dostępna będzie ankieta do wypełnienia przez mieszkańców chętnych do udziału w programie dotacji. Ma ona na celu odpowiedzieć na pytanie jakie jest zapotrzebowanie na realizację projektu oraz uzyskanie informacji co do podstawowych parametrów
do zaprojektowania instalacji. Ankiety będą udostępnione wszystkim na stronie internetowej Gminy
oraz dostępne w Urzędzie od 25.05.2014. Wyznaczony pracownik od 25 maja do 19 czerwca udzieli podstawowych informacji o programie oraz przyjmie wypełnione ankiety. Ankiety można również nadsyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Urzędu Gminy Bolimów.

Gmina Bolimów zamierza również wykorzystać środki Unii Europejskiej na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Budowane będą inteligentne systemy wykorzystania energii, prace termomodernizacyjne, wymiana przestarzałych źródeł ciepła na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nie można również zapominać o modernizacji i budowie oświetlenia ulicznego. System ma przynieść Gminie oszczędności w utrzymaniu obiektów.

Przygotowywanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi wyzwanie i jest czasochłonnym procesem, który musi być systematycznie planowany i zarządzany. Wymaga on współpracy i koordynacji różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony środowiska, zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, budownictwa i infrastruktury, transportu, finansów, ds. przetargów itp. Ponadto jednym z warunków decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu jest, aby nie był on postrzegany przez różne wydziały lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą: mobilnością i planowaniem przestrzeni gminy, zarządzaniem własnością komunalną, wewnętrzną
i zewnętrzną komunikacją, zamówieniami publicznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wstecz