Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej
  • -
  • -

Nasza Gmina rozpoczyna walkę o czyste powietrze

Nasza Gmina opracowała Plan gospodarki niskoemisyjnej. Plan wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.

Stwierdzono, że największym emiterem substancji niebezpiecznych do powietrza są domy prywatne.

Dlatego kluczowym elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej musi stać się walka z niską emisją. Niska emisja dotyczy całego obszaru Gminy Bolimów. Powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo niska efektywność energetyczna poszczególnych budynków na terenie Gminy. Chodzi tu szczególnie o budynki prywatne. Większość domów jest starszych niż 20 lat. Jakość ocieplenia oraz system ogrzewania nie są więc nowoczesne i efektywne. Do lat dziewięćdziesiątych energia cieplna
i elektryczna była na tyle tania, że mieszkańcy nie inwestowali w dodatkowe ocieplenie ścian, dachów, szczelne okna. Później okazało się, że docieplenie obiektów jest drogie. Większość mieszkańców
nie podźwignęła takich kosztów. Dlatego też, w ponad 90% domów na terenie gminy znajdują się piece węglowe. To one są odpowiedzialne za powstawanie smogu i znacznych zanieczyszczeń powietrza. Do tego dochodzi powszechna praktyka spalania w piecach odpadów bytowych. Spalany jest papier, plastik i inne nieczystości. Tworzona jest znaczna energia, ale straty dla środowiska są olbrzymie. Zmiana systemu odbioru nieczystości sprzyja zmniejszaniu się problemu. Jednak faktem jest, że miejscowości o gęstej zabudowie spowite są okresowo dymem. Sytuacja ta występuje głównie w miesiącach grzewczych, chociaż zadymienie widoczne jest również latem.

Na terenie Gminy Bolimów najistotniejsze zanieczyszczenia pochodzą z emisji energetycznych
z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii i obiektów komunalnych. Uciążliwość jednakże charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w Gminie ogrzewana jest nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym i drewnem. Stopniowo modernizuje się kotłownie obiektów publicznych, placówek oświatowych na takie, które wykorzystują olej opałowy, jednak ich ilość jest znikoma.

Dzięki realizacji celów Planu infrastruktura energetyczna w gminie stać się ma bardziej przyjazna środowisku i efektywna pod względem energetycznym. Działania doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Zwiększy się tym samym jakość powietrza na terenie Gminy Bolimów. Zmniejszy się również ilość emiterów.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wstecz