Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – czyli do 24 maja 2021 roku.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wstecz