Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Sołectwa i Sołtysi

Sołectwa i Sołtysi

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Bolimów.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kadencja Sołtysa i Rady trwa 5 lat.

 Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

  1. zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej;
  2. wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;
  3. reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy Bolimów oraz na zewnątrz;
  4. organizowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych, które służą poprawie życia mieszkańców sołectwa;
  5. organizowanie pomocy mieszkańcom w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej lub wypadku losowego;
  6. podejmowanie działań stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miasta i Gminy i Burmistrza;
  7. współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
  8. uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
  9. składanie wniosku do Wójta o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach środków funduszu;
  10. wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

Sołtys objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Oznacza to, że za naruszenie nietykalności cielesnej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez sołtysa sąd może ukarać sprawcę grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Lista sołtysów w Gminie Bolimów kadencji 2018-2023

1.

Marusiak Jadwiga

Bolimów, ul. Ułańska 6

11.

 Żukowski Arkadiusz

Kol. Wola Szydłowiecka 44

2.

Królik Anna

Bolimowska Wieś 5

12.

Pensiek Jan

Kurabka 42

3.

Kozłowski Jarosław

Humin 34

13.

Okruch Marzena

Łasieczniki 12

4.

Sobieraj Maria

Humin-Dobra Ziemskie I 12

14.

Kapusta Bogusław

Nowe Kęszyce 18

5.

Zapała Krystyna

Humin-Dobra Ziemskie II 26

15.

Buczek Robert

Podsokołów 38

6.

Jakubowska Urszula

Jasionna 12a

16.

Plichta Iwona

Sierzchów 43

7.

Ziąbska Bożena

Joachimów-Mogiły 44

17.

Ciszewski Wojciech

Sokołów 19A

8.

Rzepecki Łukasz

Józefów 5

18.

Dylewska Małgorzata

Wola Szydłowiecka 24

9.

Gala Krzysztof

Kęszyce-Wieś 36A

19.

Bogacińska Iwona

Sokołów 21

10.

Pikulska Henryka

Kol. Bolimowska-Wieś 35

20.

Bobrowska Urszula

Ziąbki 34

 

 

 

21.

Czapiga Adam

Ziemiary 43