Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Bolimów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta i Gminy Bolimów.

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-26.

Strona internetowa www.bolimow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Stwierdzone niezgodności zostały usunięte dla danych zamieszczanych od 09/2018 r., poprawienie dostępności całej strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Aktualizacja deklaracji dostępności sporządzona została na podstawie samooceny podmoitu publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Przybysz-Nowak, ug.sekretariat@bolimow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 838 03 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów Patryk Kołosowski.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Bolimów, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Łowickiej. Przy wejściu znajduje się schodek. Przy schodku znajduje się podjazd dla wózków.

Sekretariat znajduje się na I piętrze. Biura obsługi interesantów znajdują się zarówno na parterze budynku jak i na piętrze.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na I piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Miejsca parkingowe: wyznaczone zostało miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje pętla indukcyjna dostępna w pok. nr 11 na I piętrze budynku.

Wewnątrz budynku w miejscach niebezpiecznych tj. przed drzwiami wejściowymi oraz schodami umieszczone są pola uwagi w kontrastowym kolorze.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Brajla w kolorach kontrastowych zarówno na tablicach informacyjnych przy każdym z pomieszczeń jak i w postaci tablic tyflograficznych na parterze i piętrze budynku.

Z dniem 3 marca 2022 roku wprowadzona została usługa Mobilny Urzędnik. Polegająca na obsłudze mieszkańców gminy Bolimów poza siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Bolimów. Zasady i zakres funkcjonowania usługi reguluje Regulamin usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miasta i Gminy w Bolimowie dostępny pod linkiem Regulamin "Mobilny Urzędnik".

Nie ma zapewnionej możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących:

 • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysyłanie na adres siedziby,
 • wysłanie maila na adres: ug.sekretariat@bolimow.pl.