Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Rzeka Rawka

Rzeka Rawka
  • Rezerwat Przyrody - rzeka Rawka
  • Rzeka Rawka
  • Starorzecze Rawki

Rzeka Rawka – Jest prawobrzeżnym dopływem Bzury, posiadająca duże walory krajobrazowe i przyrodnicze, szczególnie w skali Polski środkowej. Naturalne i spontaniczne procesy geomorfologiczne ukształtowały koryto rzeki i całą dolinę, w której występuje różnorodność biologiczna, liczne gatunki rzadkich roślin i zwierząt, a także wyjątkowa mozaika siedlisk naturalnych i pól naturalnych. Wysoka wartość przyrodnicza i krajobrazowa objęta została ochroną w kilku formach ochrony przyrody tj. rezerwat przyrody „Rawka” z 10 metrowym pasem przybrzeżnym, starorzeczami oraz dolnymi odcinkami dopływów, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej Rawki, Specjalny Obszar Siedlisk „Dolina Rawki” o kodzie PLH100015 – Obszar Natura 2000.

Dolinę Rawki o wyraźnie zaznaczonych zboczach, w niektórych miejscach z racji swej stromizny zwanych „oberwankami” wypełniają rozległe, bogate łąki i pastwiska, często zalewane podczas wiosennych powodzi oraz gęste zarośla, zapusty i bagniste olszyniaki, a także dziesiątki bagienek, oczek wodnych i starorzeczy. Spotkać tu można niemal wszystkich przedstawicieli parkowej flory i fauny, jako że dolina Rawki jest korytarzem ekologicznym o randze krajowej, którym przemieszczają się gatunki pomiędzy Puszczą Kampinoską a położonymi nad Pilicą Lasami Spalskimi. Obserwować można łosie i jelenie, podczas swych niestrudzonych wędrówek, a także miejscowe zwierzęta: dziki, sarny, daniele, lisy, borsuki, wydry i bobry. W 1995 roku pojawiły się pierwsze rysie, zbiegłe z Kampinoskiego Parku Krajobrazowego.  Dolina Rawki to także miejsce gniazdowania około 100 gatunków ptaków. Należą do nich m.in. : sieweczka rzeczna i liczne gatunki rzadkie na Mazowszu: derkacz, puszczyk, zimorodek, brzegówka, remiz, błotniak stawowy, bąk oraz uchodzące za coraz rzadsze: krogulec, brodziec samotny i kropiatka.

Rawka to nie tylko wspaniały korytarz ekologiczny i dzika rzeka szaleńczo wijąca się w malowniczej, pełnej bujnych łąk dolinie. To także doskonały szlak kajakowy, na niektórych odcinkach zaliczony do kategorii górskiej. Dziesiątki meandrów, rozliczne zwalone przez bobry drzewa przegradzające rzekę, szybki i zmienny nurt, rozliczne wiry, niespodziewane płycizny sąsiadujące z głębokimi „dołkami”, starorzecza udrażnianie przy wysokiej wodzie – wszystko to razem sprawia, iż Rawka jest rzeką tysiąca atrakcji.