Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Dotacje

Dotacje

Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności

wcYpztlcQ6dKQAAAABJRU5ErkJggg==

 

Gmina Bolimów na podstawie umowy nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-00 z dnia 30.01.2019r. oraz aneksu z dnia 22.02.2019r. i 28.10.2019r. realizuje projekt pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” w ramach osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej Gminy Bolimów poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, w szczególności wdrożenie rozwiązań, które ożywią życie publiczne w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej, niwelując przy tym zjawiska związane z problemami społeczności lokalnej.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonanie następujących prac:

  1. Przebudowę Rynku im. Tadeusza Kościuszki;
  2. Przebudowę przyległych do Rynku ulic Koziej i Żabiej, a także fragmentu ulicy Zastodolnej oraz Senatorskiej;
  3. Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Bolimowie;
  4. Remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie;
  5. Remont budynku Domu Ludowego;
  6. Remont budynku przystanku w Rynku im. T Kościuszki.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31.09.2021r.

Informacja o pozyskaniu środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

igAAAABJRU5ErkJggg==      CwEgcB7AAAAAElFTkSuQmCC EgeCuKswykIpgiDuTkggCIJQhASCIAhFSCAIglCEBIIgCEVIIAiCUIQEgiAIRUggCIJQhASCIAhFSCAIglCEBIIgCEX+DySJMTFp5s67AAAAAElFTkSuQmCC

Gmina Bolimów pozyskała środki finansowe w wysokości 1 745 990,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ziemiary”w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Informacja o realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenie Gminy Bolimów

W 2019 roku w ramach udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich Gmina Bolimów zrealizowała trzy projekty.