Przejście do sekcji:

Główna treść strony

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Kurs chemizacyjny

 • Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku

 • Ankieta odnośnie POŚ dla Powiatu Skierniewickiego

  Szanowni Państwo!

  Starostwo Powiatowe w Skierniewicach przystąpiło do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026. Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 r.). Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

  Poniższe linki kierują Państwa do ważnej ankiety odnośnie stanu środowiska w miejscu Państwa zamieszkania. 

  LINK DO ANKIETY

  pełny: https://docs.google.com/forms/d/1378xpEVe1g1DaEm5tUle-IHtNJLG3G5tTfKiB3h-Rt4/edit?ts=626a4e56

  skrócony: https://tiny.pl/983cs

   

 • Debata nad Raportem o stanie gminy

  Debata nad Raportem o stanie gminy

  Mieszkańcy Miasta i Gminy Bolimów!

  Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta i Gminy raport o stanie gminy. W debacie nad raportem mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.

  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – czyli do 27 maja 2022 roku.

  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 • Projekt Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

  W załączeniu przedstawiamy informację na temat realizowanego przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. ogólnopolskiego projektu, skierowanego do firm działających w branży budowlanej.